Home

Our Story

Iluigi

Blog

Shop

Contact

Iluigi Olijfpluk Reis

Algemene Voorwaarden

Bij plaatsing van uw bestelling gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Iluigi Webshop. Algemene Voorwaarden van seasonstory BV, handelend onder de naam Iluigi Webshop, gevestigd te Schilde.

1. Algemeen

1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Iluigi Webshop. De voorwaarden zijn beschikbaar op de internetsite www.iluigi.be
1.b Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Iluigi Webshop behoudt zich het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.c de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door Iluigi Webshop erkend.

2. Levering

2.a Bestellingen op de internetsite van Iluigi Webshop kunnen alleen worden geleverd op adressen in België. Het is ook mogelijk naar buitenland te verzenden, echter dan zullen de leveringskosten hoger bedragen, afhankelijk van het land.
2.b Leveringsadres is het adres dat u aan Iluigi Webshop heeft gegeven.
2.c Iluigi Webshop zal bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien dit onmogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan, wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan zal Iluigi Webshop u contacteren om de bestelling aan te passen of een andere leveringstermijn af te stemmen. Indien u hier niet akkoord mee gaat, heeft u het recht de bestelling te annuleren en ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug.(indien dit reeds betaald is)
2.d Aan de leveringsplicht van Iluigi Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Iluigi Webshop geleverde zaken tenminste één keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.e Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.a Prijzen kunnen ten allentijde op de website aangepast worden, Iluigi staat vrij om de prijzen aan te passen indien dit noodzakelijk is.
3.b Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.c Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.a Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Iluigi Webshop heeft teruggezonden, is de koop definitief. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Iluigi Webshop. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Iluigi Webshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van u.
4.b Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die kunnen bederven of verouderen. Dit geldt voor alle voedselproducten.

5. Gegevensbeheer

5.a Indien u een bestelling plaatst bij Iluigi Webshop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Iluigi Webshop. Iluigi Webshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons privacy beleid.
5.b Iluigi Webshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.c Iluigi Webshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat aanwijzingen hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.

6. Garantie

6.a Iluigi Webshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
6.b U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, of niet volledig is, dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Iluigi Webshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Iluigi Webshop. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Iluigi Webshop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.c Indien uw klachten door Iluigi Webshop gegrond worden bevonden, zal Iluigi Webshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Iluigi Webshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Iluigi Webshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Iluigi Webshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Iluigi Webshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.d Deze garantie geldt niet indien: A) zolang u jegens Iluigi Webshop in gebreke bent; B) u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Iluigi Webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de beschadigingen geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen..

7. Aanbiedingen

7.a Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.b Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Iluigi Webshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.c Mondelinge toezeggingen verbinden Iluigi Webshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.d Aanbiedingen van Iluigi Webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8. Overeenkomst

8.a Een overeenkomst tussen Iluigi Webshop en u komt tot stand nadat een opdracht tot bestelling door Iluigi Webshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.b Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Iluigi Webshop langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
8.c Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Iluigi Webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien u elektronisch betaalt, zal Iluigi Webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
8.d Iluigi Webshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Iluigi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.a Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen – o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. – op de internetsite van Iluigi Webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.a Iluigi Webshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.b Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Iluigi Webshop behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Iluigi Webshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.c Iluigi Webshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Iluigi Webshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.d Indien Iluigi Webshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.a Iluigi Webshop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.a Eigendom van alle door Iluigi Webshop aan u verkochte en geleverde zaken blijft bij Iluigi Webshop zolang u de vorderingen van Iluigi Webshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang u de vorderingen van Iluigi Webshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.a Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14. Identiteit van Iluigi Webshop

Seasonstory BV
handelend onder de naam: Iluigi
Orgelstraat 6 – 2000 Antwerpen
2000 Antwerpen
België
Telefoonnummer: 0032 475 81 33 87
Bereikbaarheid: vanaf donderdag t/m zaterdag van 11 uur tot 18 uur
E-mailadres: info@iluigi.be

ILUIGI

Breeveld 4 2970 Schilde 
België

OPENINGSUREN

Altijd welkom op afspraak of wij komen naar jou toe. 

E

Jouw Privacy

E

Voorwaarden

E

Cookies